Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mimořádný sjezd Svazu letců

1. 10. 2014

 

Mimořádný sjezd Svazu letců ČR
Ve čtvrtek 25.9.2014 se v sále MO Na Valech uskutečnil mimořádný sjezd Svazu letců ČR, který byl svolán na základě požadavku většiny odboček svazu. Název mimořádný proto, neboť podle doposud přijatých Stanov se sjezdy konají každé tři roky a poslední VI. sjezd se uskutečnil na jaře 2009. Řádný sjezd byl odložen na základě rozhodnutí Celostátního výboru Svazu letců z důvodu doposud nevyřešených finančních záležitostí s firmou MIDO Film Brno. Takže po více jak pěti letech delegáti řešili novou koncepci Svazu letců v návaznosti na nový občanský zákoník s charakterem – pracovní.
Delegáti mimořádného sjezdu projednali a vzali na vědomí stav Svazu letců České republiky vyjádřený v přednesených zprávách a dalších dokumentech, zvolili nové Předsednictvo, přijali nové Stanovy a odsouhlasili usnesení k další činnosti.
V 10.00 hod jednání sjezdu zahájil předseda PhDr.Oldřich Rampula a minutou ticha delegáti uctili památku zemřelých kamarádů. Po schválení programu místopředseda Ing.Jiří Macura řídil volbu komisí a jmenovitě pracovní, volební, mandátové a návrhové. Předseda volební komise pan Jaroslav Janda přítomné seznámil s volebním řádem a organizací voleb. Počet volených členů nového PSL je devět s třemi náhradníky, u kontrolní komise počet volených členů jsou tři a jeden náhradník. Přečetl podle abecedy jednotlivé kandidáty s uvedením jejich krátké charakteristiky.
Předseda mandátové komise pan Ladislav Jerguš ve své zprávě uvedl, že Svaz letců v současné době má 18 odboček, celkem 1071 členů a na mimořádném sjezdu je přítomno 98 delegátů s hlasem rozhodujícím.
Zprávu o činnosti a plnění usnesení VI. sjezdu SL od jeho konání v dubnu 2009 k dnešnímu dni, přednesl předseda pan Rampula. Bohužel, toto vystoupení bylo poznamenáno jeho nervozitou, jeho projevu skoro nikdo nerozuměl a celkově dojem z jeho vystoupení nebyl dobrý. Přestože byl několikrát na jednáních PSL a CVSL upozorněn, že zpráva o činnosti je kolektivní dílo a měl by ji tudíž předložit ke schválení, toto do konání sjezdu neučinil a přednesené pasáže jeho projevu byly pouze jeho soukromým hodnocením.
Zprávu o cause MIDO Film Brno přednesl předseda dříve určené komise, pan Jiří Kubala. S časovou posloupností  rozebral vývoj vzájemných vztahů Svazu letců a firmy MIDO, práci komise, finanční toky dotačních peněz od Jihomoravského kraje a problémy s tím spojené a nakonec současnou žalobu na Svaz letců podanou firmou MIDO o zaplacení 1,8 milionu korun. Konstatoval, že nedošlo k osobnímu obohacení členů svazu v souvislosti s firmou MIDO, že současné PSL podcenilo tuto causu a zásadně pochybilo v pravidlech čerpání dotací. Celá zpráva komise včetně příloh bude uložena na sekretariátu Svazu letců s tím, že kdokoli z členů za přítomnosti člena sekretariátu anebo člena komise, má možnost do ní nahlédnout. Toto opatření je proto, aby v nadcházejícím soudním řízení nedošlo ke zneužití zprávy.
Zprávu o činnosti kontrolní komise od VI. sjezdu k dnešnímu dni přednesl její předseda pan Bohumil Limburský. Z činnosti komise uvedl doplnění jednacího řádu, schůzovní činnost a dopis JUDr.Stuchlíka, který výrazně narušil vzájemné vztahy mezi ním a členy revizní komise, zvláště pak předsedou panem Rondevaldem. Konstatuje, že připomínky revizní komise členové PSL mnohdy nebrali v úvahu, na doporučení k přijatým opatřením nereagovali a celkově činnost komise nedocenili. Na základě tohoto došlo k rezignaci předsedy RK pana Rondevalda a novým předsedou se stal pan Limburský. Po provedené kontrole hospodaření s penězi svazu, zhodnotil činnost hospodáře pana Miroslava Bíny jako velmi profesionální. Závěrem přečetl děkovný dopis pana Rondevalda k činnosti jednotlivých členů revizní komise.
Zprávu o hospodaření od roku 2009 k dnešnímu dni přednesl pan Miroslav Bína. Uvedl, že od r.2011 se přešlo na podvojné účetnictví s využitím počítačového programu Pohoda. Hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem a přesto, že se snižuje členská základna, jsme pořád ještě v kladných číslech. Konkrétně tedy
2009   zisk 86 960,-    čl.příspěvky 129 590,-   dotace od JmK 200 000,-
2010   zisk 7 421,-     čl.příspěvky 148 710,- dotace od JmK 1 350 000,-
                                 vrácena dotace 50 000,(Mag.Brno) a30 000,-( MO)
2011   zisk 55 644,-     čl.příspěvky 129 100,-   dotace JmK 500 000,-
2012   ztráta 334 288,-čl.příspěvky 116 840,- posláno 200 000,- k MIDO
2013   zisk 23 445,-    čl.příspěvky 112 925,- posláno 13 650,- k JmK-  
                                    pokuta
2014 – první polovina roku – vyrovnaný rozpočet 
V diskuzi vystoupili pan Jiří Kubala k opravám navrhovaných Stanov, pan Kratochvíl s příspěvkem – pohled do historie, pan Lenert k činnosti odbočky č.30, pan Minařík k otázce Co bude dál se SL, pan Pelčák k činnosti 1.místopředsedy a nevyhovující řídící a organizátorské práci předsedy SL PhDr. Oldřicha Rampuly, pan Josef Pavlík, čestný předseda, k zhodnocení činnosti Svazu letců od roku 2007 do současnosti, pan Josef Piňos k současné činnosti svazu, pan Josef Mihule k webovým stránkám svazu a vedení kartotéky v PC, pan Oldřich Rampula s  oznámením termínu své lázeňské léčby, pan Václav Vašek se zdravicí a zamyšlením nad budoucností Svazu letců a pan Miloslav Neuberg s návrhem vzájemné spolupráce svazu a škol, Aeroklubem ČR a LAA (Letecká amatérská asociace).
Bylo vyhlášeno provedení voleb, ti co odvolili jsou zváni do předsálí na malé občerstvení, po půlhodinové přestávce program mimořádného sjezdu pokračoval diskuzí k návrhu nových Stanov.  Byly odsouhlaseny navrhované změny textu. Hlasováním delegátů byly Stanovy SLČR přijaty.  
Zprávu o výsledku provedených voleb do PSL a KK přednesl předseda komise pan Jaroslav Janda. Konstatoval, že volilo 98 delegátů, z toho bylo 95 volebních lístků platných, 2 volební lístky neplatné a 1 delegát volil pouze kontrolní komisi. Pořadí zvolených členů nového PSL s počtem hlasů je následující:
Janda – 85, Macura – 82, Kubala – 81, Pelčák - 78, Minařík – 76, Mihule – 72,      Macháček – 63, Kovál – 55, Kolář – 48, náhradníci Majerová – 45, Valenta – 41,     Hruban - 39 
Pořadí zvolených členů nové KK s počtem hlasů je následující: Limburský – 72,       Breburda – 63, Novosad – 53, náhradník Ležáková – 46
Nově zvoleni členové PSL a KK si poté tajnou volbou zvolili své představitele. Nově zvoleným předsedou Svazu letců ČR je
                  
                           generálmajor Ing. Jiří KUBALA
 
1.místopředsedou Svazu letců ČR je plukovník v.v.Ing.Oldřich PELČÁK
místopředsedou Svazu letců ČR je generálmajor Ing. Ladislav MINAŘÍK
místopředsedou Svazu letců ČR je        plukovník v.v. Ing. Jiří MACURA
Nově zvoleným předsedou kontrolní komise je
                      plukovník v.v. Ing. Jaroslav BREBURDA
Vystoupení nového předsedy gen.Jiřího Kubaly bylo v duchu za rok nadcházejícího řádného VII.sjezdu SLČR, zvládnutí nové administrativy a potřebných dokumentů. Poděkoval za důvěru, kterou byl delegáty sjezdu poctěn a popřál všem pevného zdraví a Letu zdar!
Předseda návrhové komise JUDr.Josef Pešek přítomné delegáty seznámil s opraveným navrhovaným usnesením sjezdu. Návrh pana Josefa Pavlíka o doplnění usnesení k osobě Oldřicha Rampuly byl zamítnut. Hlasováním bylo usnesení přijato jednomyslně.
Na závěr 1.místopředseda Ing. Oldřich Pelčák popřál všem přítomným šťastnou cestu do svých domovů a s pozdravem „ Letu zdar“ ukončil v 14.30 hod konání mimořádného sjezdu Svazu letců ČR.
 
Praha 25.9.2014                 Ing. Oldřich Pelčák
 

predsednictvo2.jpg

           Mihule, Macura, Minařík, Macháček, Kubala, Kovál, Kolář, Pelčák, Janda